فهرست مراکز استانی اینترانت تبیان

فهرست مراکز استانی اینترانت تبیان

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تهران :

شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی:81202220


مشخصات لازم برای دسترسی به شبکه هوشمند تهران

شماره پشتیبانی:81202220

شماره اتصال به شبکه: 9092302300

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشهد :

شماره شبکه (اتصال):9712010

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 8403287 

 

 مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قم :

شماره شبکه (اتصال): 2909510 -  9712912 - 9712913

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2909510

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اراک :

شماره شبکه (اتصال): 9713001

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3662045- 3667206

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اصفهان :

شماره شبکه (اتصال): 9718227

شناسه کاربری:  tebyannet

رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2344612

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یزد :

شماره شبکه (اتصال): 9717414

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7255684

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمان :

شماره شبکه (اتصال): 9712200

 شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2221191

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بندرعباس :

شماره شبکه (اتصال): 9713000

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3330407

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قزوین :

شماره شبکه (اتصال): 9713312

tebyannetشناسه کاربری:

tebyannetرمز عبور:

پشتیبانی: 3321051

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شهرکرد :

شماره شبکه (اتصال): 9712245

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2261801

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زاهدان :

شماره شبکه (اتصال): 9713002

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3219017-8

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت همدان :

شماره شبکه (اتصال): 9714256

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 4227903

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اهواز :

شماره شبکه (اتصال): 9713007

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3366636

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت خرم آباد:

شماره شبکه (اتصال): 9713503

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 3240043-3240038-40

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت تبریز:

شماره شبکه (اتصال):9715020

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:5233954

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شاهرود:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی: 2228873 ، 2238687

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بیرجند:

شماره شبکه (اتصال): 9713100

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: -4449991-8

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بجنورد:

شماره شبکه (اتصال): 9712501

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet 

پشتیبانی: 2256224

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بابل:

شماره شبکه (اتصال): 9712222

شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور:  tebyannet

پشتیبانی: 2297419

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت شیراز:

شماره شبکه (اتصال): 9712046

شناسه کاربری: tebyannet 

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2333706-2350533

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت گرگان:

شماره شبکه (اتصال): 9712010

 شناسه کاربری: tebyannet

 رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 2242001

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اردبیل:

شماره شبکه (اتصال): 9717122

 شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 7717571

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت سنندج:

شماره شبکه (اتصال): 9712221

شناسه کاربری: tebyannet

رمز عبور: tebyannet

پشتیبانی: 226804-5

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج:

شماره شبکه (اتصال):2239908

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی:2225511 ،2224618

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:

شماره شبکه (اتصال):9717217

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 7233033

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:

شماره شبکه (اتصال):9712235  

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2246212، 2249267

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:

شماره شبکه (اتصال):6659901

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 6605288

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:

شماره شبکه (اتصال):9713400

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 5558251 ، 3554231

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ساری:

شماره شبکه (اتصال):9712230

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 2200277

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشکین شهر:

شماره شبکه (اتصال):9715326

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی: ----------

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:

شماره شبکه (اتصال):9712234

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3332124

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زنجان:

شماره شبکه (اتصال):9712421

شناسه کاربری:tebyannet

رمز عبور:tebyannet

پشتیبانی : 3225510

 

/ 0 نظر / 23 بازدید