دنیاى شگفت انگیز آفریده ها

دنیاى شگفت انگیز آفریده ها

سیّاحى از جنگلى میگذشت چشمش بگنجشکى افتاد که بر روى درختى نشسته و با وضعیکه اضطراب و وحشت از آن آشکار بود صداهاى پى درپى مى داد آشفتگى گنجشک توجّه سیاح را بخود جلب نمود و دقت کرده دید در هر چند ثانیه آن حیوان حرکت مینماید و بر گرد درخت دیگرى میپرد در این هنگام مشاهده کرد مار سیاهى از همان درخت در حال بالا رفتن است و در آن درخت لانه گنجشک است فهمید این مار قصد آشیانه و بچه هاى گنجشک را کرده در این بین دید گنجشک یک نوع برگ مخصوص با عجله تمام میچیند و بر گرد لانه خود قرار مى دهد.

 همینکه اطراف آشیانه را پر از برگ نمود آنگاه بر روى شاخه اى نشسته منتظر نتیجه بود. مار بالا آمد و بسوى آشیانه رسید وقتى که بوى برگها بمشامش خورد با شتاب زیاد بازگشت نموده از درخت بزیر آمد سیّاح دانست که آن برگها براى مار سم کشنده اى بوده و خداوند عزیز گنجشک را براى حفظ از دشمن بآنها راهنمائى کرده و مکتبى از مافوق طبیعت متکفل آموزش و پرورش این جاندارنست .

منبع: مدارج القرائة

/ 3 نظر / 3 بازدید
سوسن

کلنگ از اسمان افتاد و بشکست . قدح از دست من افتاد و نشکست. نگهدارنده اش نیکو نگه داشت . وگرنه صد قدح نفتاده بشکست!! هنوز خیلی مونده تا عقل ما مخلوقات به رازهای افرینش آفریدگارم پی ببره. سلام . پستت مثل همیشه عالی بود . ممنون که سر زدی و ممنون از نظر لطفت.

مهدی

از پستات برای وبم استفاده کردم