ویژگیها و نشانه های هدایت یافتگان و گمراهان در قرآن

ویژگیها و نشانه های هدایت یافتگان و گمراهان در قرآن

گاهى به آیاتى از قرآن برمى خوریم که از خصوصیات هدایت یافتگان یا گمراهان سخنمى گوید و مى توانیم آنها را به عنوان نشانه افراد گمراه یا هدایت شده مطرح نماییمکه عبارتند از:


1.شرح صدر و ضیق صدر

خداوند به کسى که در صراط مستقیم قرار گرفته، شرح صدرمى دهد. شرح صدر یعنى فراخى و وسعت سینه به طورى که یاراى پذیرش حق و حقیقت راداشته باشد. دل انسان در چنین شرایطى نرم مى گردد، از لجاجت و سرسختى در دفاع ازعقیده باطل خود دست بر مى دارد و هر گاه حق با افکار او ناسازگار باشد براحتى افکارو ایده هاى خود را کنار مى گذارد و حق را با آغوش باز مى پذیرد. قرآن کریم مىفرماید:«فمن یرد الله انیهدیه یشرح صدره للاسلام»؛ هر کس را خداوند بخواهد هدایت کند، به او برایاسلام شرح صدر مى دهد (انعام/ 125). شرح صدرى که ظرف علم و شناخت است وسعت قلب است،به طورى که معارف حقه اى را که بر او عرضه مى شود پذیرا باشد.


آیه یاد شده سپسبه نشانه گمراهان اشاره دارد که برخلاف هدایت یافتگان دچار ضیق صدر مى باشند و مراداز آن تنگى سینه است، به گونه اى که باعث دشوارى پذیرش حق باشد. قابلیت نداشتن براىرسوخ حق در قلب انسان، نداشتن انعطاف پذیرى و عدم ملایمت و نرمش که بشر امروزى رادر برگرفته و حاضر نیست با حق و حقیقت مدارا کند، برخاسته از همین صفت مى باشد. بسیارى از مردم مخصوصا دانایان هر قوم و ملتى در مورد حق و حقیقت چیزهایى شنیده اندیا مطالعه کرده اند و گاهى آن را مى دانند، ولى از سرِ لجاجت و تنگ نظرى که ناشى ازرفتار خود آنان است، ظرفیت پذیرش آن را ندارند.


در صدر اسلام دشمنان کینهتوز اسلام گوشهاى خود را از پنبه پر مى کردند تا مبادا نداى حق را بشنوند و وقتىیکى از دوستانشان قصد طواف کعبه را داشت به او پیشنهاد مى کردند گوشهاى خود راببندد تا مبادا صوت دلنشین پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم که حاوى پیامهاىقرآن کریم و حامل حقیقت بود به گوش آنها برسد و دل آنها را نرم کرده، به حق متمایلسازد. گاهى انسان به حدى در ورطه لجاجت غوطه ور و سخت دل مى شود که دیگر هیچ عاملىنمى تواند بر او تأثیر بگذارد و به آن جا مى رسد که «ختم اللّه على قلوبهم و على سمعهمو على ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم»؛ خدا بر دلها و شنوایی شان مهر نهادهو بر چشمانشان پرده ای است و آنها را عذابی بزرگ است. (بقره/ 7)


در این آیهتشبیه و استعاره وجود دارد و کنایه از اعتیاد این افراد به عناد و لجاجت داشته وقلب آنها بکلى سیاه شده و جایى براى نقش بستن حق در آن باقى نمانده است. اینها دراثر اعمال و رفتارى که داشته اند و به خاطر موضعگیرى هاى خود تا آن جا پیش رفته اندکه دیگر هیچ عاملى در آنها نمى تواند نفوذ کند و گویا خداوند بر چشم، گوش و قلبآنها مُهر زده و آنها قدرت دیدن، شنیدن و تحلیل واقعیتها را ندارند.


2. تشخیص حق از باطل


یکى از نشانه هاى انسانى که هدایت شده این است که مى تواند حق را از باطل تشخیصدهد. نیروى تشخیص این دو از یکدیگر موهبتى است که از سوى خداوند به پرهیزگاران دادهمى شود و تقوا خود از نشانه هاى هدایت است. «ذلک الکتاب لاریب فیه هدىًللمتقین»؛ آن کتاب (بلندمرتبه) هیچ تردیدی در آن نیست، راهنمای پرهیزگاراناست. (بقره/2)
پس تقوا نشانه هدایت عامه و مقدمه هدایت خاصه است و نیروى تمیزحق از باطل به متقین ارزانى مى شود: «یا ایها الذین آمنوا ان تتقوااللّه یجعل لکم فرقانا»؛ ای مؤمنان! اگر از خدا پروا کنید برای شما نیرویتشخیص حق از باطل قرار می دهد. (انفال/ 29) بدین سان مى توان گفت این نیرو از نشانههاى هدایت است. در آیه مذکور کلمه فرقان آمده است و فرقان یعنى فرق گذارنده وجداکننده حق از باطل، تشخیص دهنده خالصى از ناخالصى و آئینه تمام نماى حقیقت. ازطرفى حق و باطل ارتباط مستقیم با هدایت و ضلالت دارند و سرانجام جاده هدایت بهمقصدى مى انجامد که حق نامیده مى شود و این راهى است پرپیچ و خم و داراى نقاط کور وگمراه کننده و براى تعیین مسیر صحیح و جلوگیرى از سقوط، بهترین وسیله چراغ تقواست.

مؤلف تفسیر نمونه پس از شرح کلمه فرقان و تقوا به نکته اى اشاره مى کند ومى نویسد: «نیروى عقل انسان به قدر کافى براى درک حقایق آماده است، ولى پرده هایىاز حرص و طمع و شهوت و خودبینى و حسد و عشق افراطى به مال و زن و فرزند و جاه ومقام همچون دود سیاهى در مقابل دیده عقل آشکار مى گردد... و پیداست که در چنین محیطتاریکى انسان چهره حق و باطل را نمى تواند بنگرد؛ اما اگر با آب تقوا این غبارزدوده شود و این دود سیاه و تاریک از بین برود، دیدن چهره حق آسان است.

این هممسلم است که هر کس در گمراهى به سر برد از این نیرو محروم خواهد شد؛ چه این که اینچراغ در اختیار کسانى قرار داده مى شود که قلب و دل خود را جلا داده و آن را براىشنیدن حق و پذیرفتن آن آماده نموده اند. چنین قلبى است که کلمه حق مى تواند در آنرسوخ کند و آن را روشن سازد؛ اما قلبى که این زمینه را ندارد، بلکه زمینه مهر زدنبر قلب، چشم و گوش او فراهم است، هرگز نمى تواند حقیقت را بشنود؛ چه رسد به این کهبخواهد آن را با غیر آن مقایسه نموده، حقیقت را برگزیند.

 

 

کتابخانه طهور

http://www.tahoorkotob.com/page.php?pid=9039

/ 1 نظر / 51 بازدید
رضا

خسته نباشی اخوی .