مجموعه سخنرانی از حضرت امام خمینی (ره) sokhanrani emam-khomeyni

مجموعه سخنرانی از حضرت امام خمینی (ره)

sokhanrani emam-khomeyni

مجموعه 50 سخنرانی از حضرت امام خمینی (ره)  تقدیم به کاربران عزیز

 دانلود یکجا (zip)
لینک مستقیم - سرور سایت - فرمت: MP3

 

 

دانلود فایل:

سخنرانی 1: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 2: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 3: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 4: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 5: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 6: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 7: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 8: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 9: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 11: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 12: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 13: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 14: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 15: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 16: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 17: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 18: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 19: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 20: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 21: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 22: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 23: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 24: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 25: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 26: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 27: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 28: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 29: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 30: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 31: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 32: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 33: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 34: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 35: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 36: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 37: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 38: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 39: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 40: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 41: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 42: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 43: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 44: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 45: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 46: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 47: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 48: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 49: قسمت اول - قسمت دوم

سخنرانی 50: قسمت اول - قسمت دوم

+نوشته شده در ساعت توسط مدیر