چرا امام زمان (عج)تاکنون ظهور نکرده است؟

چرا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)تاکنون ظهور نکرده است؟

برای ارایه ی پاسخی جامع به این پرسش بخشی از کتاب «رهبری برفرازقرون»(1)را نقل می کنیم:

وقتی آن حضرت خود را برای یک دگرگونی اجتماعی آماده ساخته چه چیز مانع شده است که در دوره ی غیبت صغری یا سال های پس ازآن به میدان بیاید و غیبت طولانی نسازد؛ با توجه به این که درآن زمان، زمینه و شرایط کارهای اجتماعی و اصلاحی بسیارآسان بوده است؟

آن حضرت به واسطه ی رابطه ی مستقیمی که بر اثر برنامه ریزی های خاص در زمان غیبت صغری با مردم داشت، این امکان را یافته بود که یاران خود را گرد آورد و با قدرت، کار خود را شروع کند. قدرت های حاکم آن زمان نیز به این مرتبه از توان و نیروی دهشتناک که انسان امروزه بر اثر پیشرفت علم و صنعت به آن دست یافته است، نرسیده بود.

جواب این است که هرکاری برای تغییرساختار جامعه به وقوع پیوندد؛ موفقیت آن بستگی به یک سلسله شرایط و زمینه های خارجی دارد و تا همه آن شرایط کاملاً تحقق نیابد امکان رسیدن به هدف وجود ندارد.

البته آن تغییرات اجتماعی که سرچشمه ای الهی دادازنظرپیام،ربطی به عواملی خارجی(مانندوضعیت سیاسی- اجتماعی جامعه، واقعیت های بین المللی، توانایی های مردم و...)ندارد؛ زیرا پیامی که زیربنای این تغییرات است، الهی وآسمانی است و شرایط خارجی درآن مؤثرنیست ولی ازجنبه ی اجرایی به شرایط بیرونی متکی است و موفقیت وزمان انجام آن بستگی به آن دارد و درست به همین جهت بوده است که آسمان در انتظار ماند تا پنج قرن از جاهلیت بگذرد و آن وقت آخرین پیام خود را به واسطه ی حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)فرستاد؛ وبا آن که جهان در دوران فترت نیاز شدید به پیامبر داشت ولی به خاطر وابستگی اجرایی به شرایط خارجی در آن تأخیر شد. برخی از عوامل خارجی که اجرای اصلاحات به آن نیاز دارد عبارت است از فضای مناسب وجو عمومی برای تغییرات مورد نظر و برخی جزییات است که جنبش انقلابی در پیچ و خم - های باریک آن رامی طلبد.

برای نمونه، انقلابی که «لنین»در روسیه باموفقیت رهبری کرد به عامل مهمی مانند جنگ جهانی اول وسست شدن پایه ی امپراطوری تزار وابسته بود که در ایجاد فضای مناسب برای انقلات سهم بسزایی داشت وعوامل جزیی و محدود دیگری نیز درآن مؤثر بود مانند این که «لنین»توانست به سلامت وارد روسیه شود و انقلاب را رهبری کندکه اگرهرحادثه ای باعث تأخیر ورود او شده بود؛ احتمال داشت انقلاب نتواندبه این سرعت حاکم شود.

آری ، سنت تغییر ناپذیر الهی بر این است که اجر او ایجاد تغییرات اصلاحی بستگی به عوامل خارجی ، فضای مناسب وجو عمومی داشته باشد و به همین جهت بوده است که اسلام پس از یک دوره طولانی و پس از چندین قرن ، ظهورکرد.

پس با این که خدای بزرگ، توانایی دارد همه مشکلات وسختی ها را برای پیام رسانی های آسمانی، هموار و به وسیله ی اعجاز فضای مناسب ایجادکند، این روش را انتخاب نکرده است؛ زیرا امتحان و ابتلا و رنجی که مایه ی تکامل انسان می شود در صورتی تحقق می یابدکه تحولات ، طبیعی و مطابق با شرایط خارجی باشد.البته این مانع نیست که خداوند در برخی جزییات دخالت کند ، جزییاتی که در اصل فضای مناسب مؤثر نیست ولی گاهی برای ایجاد تحرک لازم است ؛ مانندکمک ها و توجهات غیبی که خداوند در لحظه های حساس و بسیار دشوار به اولیای خود می کند ؛ چنان که آتش نمرود برای ابراهیم گلستان می شود و دست آن یهودی پیمان شکن که شمشیر بر روی پیامبر(صلی الله علیه وآله)کشید ازحرکت می افتد و یا تند باد شدیدی که چادرهای کافران و مشرکان را زمانی که در جنگ خندق ،مدینه را محاصره داشتندازریشه درمی آورد و ترس و وحشت رادردل های آنان می افکند.

ولی همه این ها از جزییات فراتر نمی رود و در زمانی که زمینه و شرایط برای اصلاحات عمومی کاملاً آماده است کمک های فوریتی، صورت طبیعی به خود می گیرد و با واقعیت های خارجی مطابقت می کند.

ما وقعیت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)را با این دید بررسی می کنیم تا دریابیم که انقلاب او از نظر اجرا همانند همه انقلاب ها به زمینه های عینی و خارجی بستگی دارد و بایستی فضای مناسب موجود باشد. از این رو طبیعی است که منتظرآن شرایط باشیم. همه می دانندکه حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف)کارش محدود به یک منطقه و یک بخش ازجهان است و بایستی همه بشریت را از تاریکی ستم به روشنایی عدل، رهنمون گردد. برای اجرای چنین تحول بزرگی تنها وجود داشت. پس از این تحول بزرگ، فضای مناسب جهانی می طلبد که همه ی زمینه های خارجی لازم برای انقلاب عمومی و آن وجود داشته باشد.

عامل اساسی در ایجاد این فضای مناسب و پذیرش پیام جدید عدالت از طرف مردم همانا احساس پوکی و پوچی است که انسان متمدن آن روز خواهدکرد و منشأ این احساس، تجربه های مختلف بشری از تمدن است؛ تمدنی که جنبه های منفی آن پشت او را خم می کند و به آنجا می رسد که می فهمد شدیداً نیاز به کمک دارد واز عمق جان، توجه خود را به عالم غیب یا منبعی مجهول، معطوف می دارد.

امّا از نظر پیشرفت های مادی می توانیم بگوییم درآینده شرایط برای رساندن پیام به جهانیان بهتر ازگذشته است ؛ زیرا بخش های مختلف دنیا به هم نزدیک می شوند ، مردم می توانند با هم ارتباط برقرارکنند و وسایلی که یک سازمان مرکزی برای آگاه سازی ملت ها ازرسالت جدید بدان نیاز دارد، دردسترس می باشد.

امّا این که هر چه بیشتردر ظهورآن حضرت تأخیر بیفتد ، ابزار وآلات جنگی پیشرفته ترخواهد شد، درست است ولی ابزار و آلات مادی برای کسانی که روحیه ی خود را باخته اند و از درون پیوسیده اند به چه کار می آید ؟ چه بسا در طول تاریخ که کاخ یک تمدن بزرگ با اولین تلنگر فرو ریخته است چرا ؟ برای این که چنین بنایی در واقع از قبل فرو ریخته بوده است و هیچ گونه پشتوانه وتکیه گاهی نداشته است.

منظور از دین و کتاب جدیدی که امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)می آورد ، چیست؟

ادیان آسمانی درحقیقت مانندآب زلال وشفافی هستنده ازآسمان نازل می گردندکه درآغاز، مانند صفا و پاکی باران و روشنایی آفتاب هستند، ولی باتماس افکارمنحط جاهلان ودست های آلوده -ی مغرضان وآمیختگی با عادات و خرافات ، گاهی چنان تحریف می شوند که جاذبه ی خود را از دست می دهند . یکی از رسالت های امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)پیراستن اسلام از این آلودگی ها و خرافات و پیرایه ها ، و به تعبیر دیگر، نوسازی بنای کاخ شکوهمنداسلام است.از این رو ، درپاره ای از روایات از این نوسازی تعبیر به«دین جدید» شده است.

امام باقر(علیه السلام)می فرمایند: «هنگامی که قائم خروج کند، امرجدید وکتاب جدید و روش جدیدوداوری باخودمی آورد»(2)یعنی درآن زمان ، اسلام در آن چنان از لابلای انبوه خرافات و تحرف ها و تفاسیرنادرست بیرون می آورد، که گویی بنایی کاملاً نو و جدید ساخته است.

اما راجع به کتاب جدید ، دوگونه می توان توضیح داد . یکی این که ، کتاب جدید، قرآنی است امیرالمؤمنین(علیه السلام)به همان صورت وترتیب، که در23سال برپیامبراکرم(صلی الله علیه وآله)نازل شده ، جمع آوری کرده است.چنان که امام علی (علیه السلام)فرموده است: «گویا می - بینیم شیعیان ما درمسجدکوفه خیمه هایی نصب کرده اند و قرآن راهمان طورکه نازل شده به مردم تعلیم می دهند.»(3)

توضیح دوم این است که ، قرآن اصیل فراموش شده راچنان اززوایای تحریفات معنوی وتفسیرهای نادرست بیرون می کشدکه می توان نام کتاب جدید برآن گذاشت . زیرا در غیر این صورت ، لازم می آید که یک کتاب آسمانی جدید بر او نازل شود ، که این امرشدنی نیست ، برای این که در روایات آن حضرت به عنوان یک داعی وحافظ قرآن کریم معرفی شده است، پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) می فرماید: «قائم ازفرزندان من است ...،مردم را به پیروی من وآیین من وامی دارد، وآن ها را به کتاب پروردگارم دعوت می نماید.»(4)

اعتقاد به رجعت ازاصول دین است یا اصول مذهب ؟

قبل ازپاسخ به این سؤال می بایست نخست مفهوم وتصویر روشنی ازآن دو واژه به دست آوریم تا بتوانیم به سؤال فوق برسیم.

همان طورکه می دانیم دین دریک تقسیم بندی به اصول و فروغ دین تقسیم می شود و منظور از اصول دین ، در این تقسیم ، هرگونه اعتقاد معتبردینی است که مربوط به بینش و شناخت خدا و جهان و انسان می شود، و منظوراز فروغ دین احکام عملی است که وظایف فردی و اجتماعی پیروان آن دین رابیان می کند ، به عبارت دیگرمنظور از اصول دین ، اساسی ترین وزیر بنایی ترین امور اعتقادی است ، درمقابل سایر امور اعتقادی که نسبت به آن ها جنبه تبعی و فرعی دارند، آن اصول عبارت اند از: توحید ، نبوت و معاد - که ادیان الهی درسه اصل فوق مشترکند- که این اصول در حقیقت پاسخی به روشن ترین سؤالات فکری انسانند . طبیعی است که انکار هر یک از این سه اصل ، موجب خروج از دین و اثبات کفر است.

اما اصول مذهب عبارت از این است که گاهی پیروان یک مکتب که در اصول بنیادی دین با یکدیگر مشترکند، برداشت ها و تلقیات مختلفی در دین می شود.این برداشت ها و طرز تفکر خاص از مکتب- باحفظ اصول و وجوه اشتراک- را اصول مذهب می گویند . عدم اعتقاد به این اصول موجب خروج از دین نمی شود ، بلکه موجب خروج ازآن طرز تفکر و برداشت خاص می - شود؛ مثل اعتقاد به عدل و امامت، که عدل از امور اعتقادی تابع توحید و امامت تابع نبوت است . از این رواست که می بینیم مذاهب مختلفی پدیدآمده هم چون شیعه و سنی که هرکدام طرز تفکر خاصی نسبت به امامت دارند.

اعتقاد به رجعت از اصول دین نیست و معتقدنبودن به آن هم موجب کفر و خروج از دین نم باشد، بلکه ازاصول مذهب امامیه است . به طوری که اعتقاد به اصل رجعت گروهی ازمؤمنان وکافران به دنیا پیش از قیامت ، ضروری است . هرچند که باور داشتن جزییات مسایلی که در رجعت اتفاق می افتد لازم وضروری نیست.

به هرحال اعتقاد به رجعت هم سنگ اعتقاد به صراط و میزان است.مرحوم «شبر» دراین باره می -گوید:

«اصل رجعت، حق است وشبهه ای درآن نیست وعدم اعتقادبه آن موجب خروج ازجرگه مؤمنان وشیعیان می شود. چراکه رجعت از امور ضروری مذهب شیعه بوده وروایاتی که درموردصراط ومیزان وغیرآن دوبه دست مارسیده است ، از جهت تعداد و نیز صحت مدارک و وضوح دلالت ، افزونتر از روایات رجعت نیست.

باآن که اعتقاد به صراط به میزان و جزآن ها ضروری است، اما، بایدتوجه داشت که اختلاف و بینش های متفاوت درجزییات مسأله رجعت، ضرری به اصل آن نمی زند، همان طورکه برداشت -های متفاوت در ویژگی های صراط و میزان در اصل آن خدشه وارد نمی سازد»(5)

پی نوشت

1. ترجمه ی کتاب«البحث حول المهدی»، شهیدسیدمحمدباقرصدر.

2. غیبت نعمایی، نعمان ابن ابراهیم، ص 255.

3. همان، ص 318.

4. ملاحم، سیدابن طاوس، ص 74.

5. حق الیقین فی معرفه اصول الدین، سیدعبدالله شبر، بحث رجعت.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پیامبران و ائمه (علیهم اسلام) , عصر ظهور
[ ۱۳٩٠/٧/۳٠ ] [ ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

آیا با ظهور امام زمان (ع) بین مردم تفرقه می افتد؟

پرسش: آیا با ظهور امام زمان (ع) بین مردم تفرقه می افتد؟ مثل کشتن پسر پدر را در جنگ مانند زمان رسو ل الله؟ 

پاسخ: یکی از وظایف مهم حجت خدا و ولی عصر(ع) ارشاد و هدایت مردم است. خداوند انسان را خلق کرد تا با اختیار و انتخاب راه صحیح، به طرف سعادت و کمال حرکت کند. و چون انسان در این حرکت خود نیازمند به راهنمایی و هدایت است، لذا خداوند انبیا را مبعوث به رسالت کرد تا راهنمایان مردم به طرف خوبی‌ها باشند. امامان که جانشینان پیامبر خاتم هستند، نیز در راستای هدایت گری پیامبران، به راهنمایی و ارشاد مردم همت گماردند و امام عصر(ع) نیز همانند دوران غیبت، در عصر ظهور راهنمای مردم به طرف خوبی‌ها خواهند بود.

البته چون در زمان ظهور همه مظاهر شرک و ظلم و فساد از بین می‌رود، لذا اگر انسان کافری دعوت حضرت را پاسخ نداد و بر کفر خود لجاجت ورزید و راه مخالفت با حضرت را در پیش گرفت سرانجامش مرگ و نابودی است. و ممکن است حتی فرزند مؤمنی پدر کافر خود را بکشد. نتیجه آنکه حرکت و هدف اصلی حضرت دعوت به خدا و برقراری رابطه و یکرنگی بین مردم است. ولی اگر عده‌ای به مخالفت برخواستند و به دنبال ایجاد آلودگی در میان جامعه انسانی بودند از بین خواهند رفت.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پیامبران و ائمه (علیهم اسلام) , عصر ظهور
[ ۱۳٩٠/٧/۳٠ ] [ ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

ظهور امام مهدی چگونه خواهد بود؟

پرسش: ظهور امام مهدی چگونه خواهد بود؟

پاسخ: با توجه به روایات به صورت خلاصه می‌توان چنین گفت:

وقتی مردم جهان آماده پذیرش حضرت شدند، با دیدن علایم ظهور نگاه‌ها متوجه مکه می‌شود. حضرت مهدی(عج) با اذن و امر خدا همراه با 313نفر از یاران در مسجد الحرام ظاهر می‌شوند و با معرفی خود ظهور را اعلام کرده و مردم را به سوی خدا و پیروی از خود دعوت می‌کند. با اعلام ظهور، یاران دیگر حضرت نیز به طرف مکه حرکت می‌کنند تا اینکه جمعیت یاران به ده هزار نفر می‌رسد و حضرت خروج می‌کند. مکه را به تصرف در می‌آورد و پس از اصلاح امور به طرف مدینه حرکت می‌کند. با تصرف این شهر و اصلاح امور آن به سمت عراق به راه می‌افتد. البته در طول حرکت یاران دیگری نیز به سپاه حضرت افزوده می‌شود. در عراق پس از ارشاد و راهنمایی، به جنگ با معاندان و لشکر ظالم سفیانی می‌پردازد که در نهایت به پیروزی حضرت و کشته شدن سفیانی و سپاه او می‌انجامد. سپس حضرت برای فتح بیت المقدس اقدام می‌کند. نزول حضرت عیسی(ع) و نماز خواندن ایشان پشت سر امام مهدی(ع) باعث می‌شود افراد زیادی از اهل کتاب به اسلام گرایش پیدا کنند و سر انجام با فرستادن یاران به نقاط مختلف عالم و فتح آن ، پیروزی نهایی برای اسلام رقم می‌خورد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پیامبران و ائمه (علیهم اسلام) , عصر ظهور
[ ۱۳٩٠/٧/٢٩ ] [ ٦:٤٠ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

طلوع خورشید از مغرب هنگام ظهور یعنی چه؟

پرسش: طلوع خورشید از مغرب هنگام ظهور یعنی چه؟

 پاسخ: در برخی از روایات مربوط به حوادث ظهور، سخن از طلوع خورشید از مغرب مطرح شده است. در این که مراد از این سخن چیست، مطالب مختلفی مطرح شده است از جمله اینکه مراد خود حضرت باشند، چنانچه در روایتی آمده است «و هو الشمس الطالعة من مغربها»؛«او (مهدی) خورشیدی است که از مغرب طلوع می‌کند(مراد مکه است)»(بحار الانوار، ج52، ص195). البته مراد از روایت، اصل دین نیست.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پیامبران و ائمه (علیهم اسلام) , عصر ظهور
[ ۱۳٩٠/٧/٢٧ ] [ ٩:۱٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

تشخیص حق در دوران ظهور چگونه خواهد بود؟

پرسش: تشخیص حق در دوران ظهور چگونه خواهد بود؟

 پاسخ: مرجع اصلی در زمان ظهور امام معصوم است که به علم الهی متصل می‌باشد. او چون عالم به همه امور ظاهر و مخفی است، به درستی شایستگان و بندگان صالح را می‌شناسد و چون معصوم است، در تشخیص و انتخاب حق، دچار انحراف نمی‌شود و هر کس را که براساس موازین دینی و اخلاقی شایسته باشد  بر‌می‌گزیند. هنجارها و ارزش‌های دینی برای او معلوم و از هر اشتباهی به دور است، از این رو همه چیز طبق دین صحیح تعریف شده و امور براساس فرمان‌های الهی انجام می‌شود.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پیامبران و ائمه (علیهم اسلام) , عصر ظهور
[ ۱۳٩٠/٧/٢٦ ] [ ٦:٥٦ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

آداب مطالعه

همانطور که مستحضرید بسیاری از دوستان و همکلاسی‌های ما به جهت عدم اطلاع کافی از نحوه صحیح مطالعه کردن دروس خود می‌گویند ما دروس را متوجه نمی‌شویم و یا اینکه استعدادمان بسیار کم است و حتی در بسیاری از موارد دیده‌ایم که با فشارهای غیر ضروری خودشان و یا خانوادهایشان صدمات قابل توجهی به جسمشان زده‌اند مثلا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت خود را از بین برده‌اند. لذا بر آن شدیم که آدابی چند را در خصوص نحوه مطالعه کردن با شما دوستان در میان بگذاریم و امیدواریم که با نظرات  و اطلاعات خود ما را در تکمیل این اطلاعات یاری نمایید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: کتاب و کتابخوانی
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٧/۱٥ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

پیرامون جنگ های مربوط به ظهور ، توضیح دهید.

پرسش: پیرامون جنگ های مربوط به ظهور ، توضیح دهید.

پاسخ: سخن جنگ و خون‌ریزی‌ها در دو مرحله مطرح می‌شود:

الف. قبل از ظهور: در مورد جنگ‌های قبل از ظهور مطلب خاصی که از درجه اعتبار برخودار باشد بیان نشده است. بلکه به صورت کلی از مرگ و میر‌های زیاد و جنگ و کشتار خبر داده شده است. از این رو به زمان و مکان و گروه خاصی نمی‌توان اشاره کرد. به علاوه که این حوادث مربوط به اختیار انسان‌ها است و لذا انسان می‌تواند با برخی اختیار‌ها و انتخاب‌ها از بروز برخی حوادث جلوگیری کند. لذا در آیه قرآن به لوح محو و اثبات اشاره شده است.

البته اگر رویدادهای ناخوشایند واقعاً بخواهد رخ بدهد، اهل بیت به ما آموزش داده‌اند که با دعا و حرکت سنجیده بلا را از خود دور کنید تا در گروه نجات یافتگان باشید.

ب. هنگام ظهور: آنچه از مجموع روایات به دست می‌آید این است که چون حضرت حرکت خود را با تبلیغ و تبیین کامل شروع می‌کند اکثر قریب به اتفاق مردم با توجه به فطرت الهی خود، پیام و دعوت حضرت را می‌پذیرند، و جنگ و کشتار در مقیاس کوچکی رخ می‌دهد.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: عصر ظهور , پیامبران و ائمه (علیهم اسلام)
[ ۱۳٩٠/٧/۱٥ ] [ ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

اگر امام زمان (عج) ظهور کند ، چه حوادثی رخ می دهد ؟

پرسش: اگر امام زمان (عج) ظهور کند ، چه حوادثی رخ می دهد ؟

 پاسخ: با توجه به روایات به صورت خلاصه می‌توان چنین گفت:

وقتی مردم جهان آماده پذیرش حضرت شدند، با دیدن علایم ظهور نگاه‌ها متوجه مکه می‌شود. حضرت مهدی(عج) با اذن و امر خدا همراه با 313نفر از یاران در مسجد الحرام ظاهر می‌شوند و با معرفی خود ظهور را اعلام کرده و مردم را به سوی خدا و پیروی از خود دعوت می‌کند. با اعلام ظهور، یاران دیگر حضرت نیز به طرف مکه حرکت می‌کنند تا اینکه جمعیت یاران به ده هزار نفر می‌رسد و حضرت خروج می‌کند....موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پیامبران و ائمه (علیهم اسلام) , عصر ظهور
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٧/۸ ] [ ٥:٤۸ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

ایران در آستانه ظهور ، در چه وضعیتی قرار دارد ؟

پرسش: ایران در آستانه ظهور ، در چه وضعیتی قرار دارد ؟

 پاسخ: با توجه به روایات می‌توان شرایط ایران را تا حدودی این گونه ترسیم کرد: «دانش و معارف دین اسلام و مکتب تشیع، از ایران و قم، به جهانیان صادر می‌شود. لذا موقعیت علمی ایران ممتاز است و اصلی ترین مرکز دین اهل بیت(ع) خواهد بود. در روایتی از وجود مقدس امام صادق(ع) نقل شده است: «به زودی، کوفه، از مؤمنان خالی می‌گردد و دانش مانند ماری که در سوراخش پنهان می‌شود، از آن شهر رخت برمی‌بندد؛ سپس علم ظاهر می‌شود در شهری به نام قم؛ آن شهر معدن علم و فضل می‌گردد(و از آنجا به سایر شهر‌ها پخش می‌شود) به گونه‌ای که باقی نمی‌ماند در زمین جاهلی نسبت به دین، حتی زنان در خانه‌ها. این قضیه نزدیک ظهور قائم(ع) واقع می‌شود ...موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: عصر ظهور , پیامبران و ائمه (علیهم اسلام)
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٧/۸ ] [ ٥:٤٢ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

آیا ما به زمان ظهور نزدیک هستیم ؟

پرسش: آیا ما به زمان ظهور نزدیک هستیم ؟

پاسخ: ما به علت آنکه از علم محدودی برخورداریم، نمی‌دانیم شرایط فراهم شده است یا خیر و لذا نمی توانیم به صورت قاطع چیزی بگوییم. اما این امید را داریم که زمان ظهور نزدیک شده باشد. البته این احتمال است و ما وظیفه داریم آمادگی ظهور را همیشه در خود حفظ کنیم.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: پیامبران و ائمه (علیهم اسلام) , عصر ظهور
[ ۱۳٩٠/٧/۸ ] [ ٥:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

احکام

سوال:
آیا طبق نظر آیت الله العظمی خامنه ای:
1- زن می تواند با آرایش هایی همچون چیدن ابرو، تراشیدن موهای بالای لب و استفاده از سرمه های آرایشی در اجتماع حضور پیدا کرده و خود را در معرض دید نامحرمان قراردهد؟
2- در صورت وجود اشکال، آیا این حکم شامل کحل هم می شود؟
3- آیا اگر آرایش، خیلی کم بوده و قابل توجه نباشد، جایز است؟

جواب:

1 و 2: جایز نیست و تفاوتی میان انواع وسیله­ی زینت نیست.

3: اگر عرفاً زینت محسوب می­شود، جایز نیست.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: احکام
[ ۱۳٩٠/٧/۱ ] [ ٢:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]

عوارض آرایش صورت

این روزها آرایش کردن بیش از گذشته میان زنان و دختران جوان رایج شده است. اگر در کشورهای غربی پیرزن های 70 سال به بالا، خود را با انواع ترفندها می خواهند زیبا و جوان نشان دهند، در کشور ما بسیاری از دختران نوجوان 14 سال به بالا، هر روز وقت زیادی از خود را روبروی آینه می گذرانند تا خوشگل شوند، غافل از این که پزشکان متخصص پوست نسبت به عوارض آرایش های غلط هشدار می دهند.

دکتر نسترن فرزان، متخصص پوست و مو در این باره می گوید: کرم پودرها، لاک ناخن، رژ لب، ریمل چشم و سایه ها در رنگ های متنوع از جمله مواد آرایشی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: زنان و دختران , پزشکی و سلامت
ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/٧/۱ ] [ ٢:٢۱ ‎ب.ظ ] [ مهدی قاسمیان ]